Volvo Snowbombing Festival – Wonka Night @ Amnesia 25 febbraio 2011